คณะกรรมการชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย

ประธานชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ

รองประธานชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
๑.     นายสิงห์ชัย          พันธุ์ประยูร             รองประธาน       จากกลุ่ม ๑. เชียงราย
๒.     นายเอกสิทธิ์         สุทธนะ                 รองประธาน       จากกลุ่ม ๒. เชียงราย
๓.     นายคมสิทธิ์          กันทาสุวรรณ          รองประธาน      จากกลุ่ม ๓. เชียงราย
๔.     นายอดิศร            ภู่ประภากร             รองประธาน      จากกลุ่ม ๔. เชียงราย

เลขานุการชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
๑.     นายบรรทม          รวมจิต                  เลขานุการ
๒.     นางศุภรินทร์        รักกะเปา                ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.     นายศิริชัย            มีโสภา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

เหรัญญิกชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
๑.     นายศิลป์ชัย          มณีขัติ                   เหรัญญิก
๒.     นายดำรง            ใจหงส์                   ผู้ช่วยเหรัญญิก
๓.     นายสุรัตน์            เสาร์ร่อน                ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายทะเบียนชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
๑.     นายวีระชัย           จูฑะภักดี                  นายทะเบียน
๒.     นายพลวัฒน์         ปริญญาเจริญกุล       ผู้ช่วยนายทะเบียน
๓.     นายรุ่งโรจน์          เชียงแข็ง                  ผู้ช่วยนายทะเบียน

ประชาสัมพันธ์ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
๑.     นายไกร              ธรรมกาศ                 ประชาสัมพันธ์
๒.     นายธนกร            วรากุลพิชัย             ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๓.     นางสาวนฤมล       เกิดมูล                  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๔.     นายสมเกียรติ       สุขคำฟอง             ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย
๑.     นายปริญญา         กายสิทธิ์                ที่ปรึกษา
๒.     นางสดศรี            กองแก้ว                  ที่ปรึกษา
๓.     นายณรงฤทธิ์      กลิ่นสอน                 ที่ปรึกษา
๔.     นางวันทนา          ชูช่วย                     ที่ปรึกษา
๕.     นายสมจิต            ราชตา                    ที่ปรึกษา
๖.     นายธนู               เพียรพิเศษ              ที่ปรึกษา
๗.     นายประหยัด        สุตา                       ที่ปรึกษา
๘.     นายรพล             สภารัตน์                  ที่ปรึกษา
๙.     นายกิจจา            กล้าวิเศษ                ที่ปรึกษา
๑๐.    นายเรวัตร           กลิ่นหอม                ที่ปรึกษา
๑๑.    นายสำราญ          โถวงศ์                   ที่ปรึกษา
๑๒.   นายชวลิต            ปัญจขันธ์                ที่ปรึกษา
๑๓.   นางณาตยา          มานะ                    ที่ปรึกษา
๑๔.   นายปรีชา            จันทสินธุ์                ที่ปรึกษา
๑๕.   นายสมเกียรติ       จรเกตุ                   ที่ปรึกษา
๑๖.  นายอรุณ             ไทยใหม่                 ที่ปรึกษา
๑๗.  นายสมพงษ์          พินิจ                     ที่ปรึกษา
๑๘.  นายมงคลชัย         คนชม                   ที่ปรึกษา
๑๙.  นายสุพรรณ์         จันทาพูน                ที่ปรึกษา
๒๐.  ว่าที่ร.ท.ก่อเกียรติ   ทุ่นศิริ                   ที่ปรึกษา
๒๑.   นายสมหวัง          ปัญญาดี                 ที่ปรึกษา
๒๒.   นายเดชา             จินะพรหม              ที่ปรึกษา
๒๓.   นายเสก              ไชยพุฒิ                  ที่ปรึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s